DOTYCZY RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA)

Przedszkole jest placówką wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą, która zapewnia wychowanie i opiekę dzieci od lat 2,5 do lat 5. Dla usprawnienia pracy Przedszkola oraz pogłębienia współpracy z Rodzicami podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących przepisów:

 1. Przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o świadczeniu usług oświatowych, zawartej pomiędzy stronami, tj. rodzicami / prawnymi opiekunami lub jednym z rodziców dziecka / prawnych opiekunów, a dyrektorem przedszkola, po uprzednim zgłoszeniu dziecka na podstawie tzw. karty zgłoszenia, podpisanej przez co najmniej jednego z rodziców / opiekuna prawnego.
 2. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe. W przypadku wątpliwości, co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel może zażądać zaświadczenia lekarskiego.
 3. Pracownicy przedszkola nie stosują wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich (nie mają prawa podawania żadnych leków dzieciom) poza nagłymi przypadkami ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy.
 4. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola.
 5. Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywa przedszkole w ramach czesnego we wrześniu danego roku szkolnego.
 6. Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentację tzw. Trójek grupowych.
 7. Rodzic zobowiązany jest przyprowadzić dziecko maksymalnie do godziny 08:00 (na śniadanie w przedszkolu) lub do 08:30 bezpośrednio na rozpoczynające się o tej godzinie zajęcia. Liczba dzieci w oddziale nie powinna być większa niż 25.
 8. Czas pracy przedszkola – od godz. 6.30 do godz. 17:00 (od poniedziałku do piątku).
 9. Dziecko powinno być odebrane z Przedszkola do godziny 17:00 przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 10. W poszczególnych grupach realizowany jest Program Wychowania Przedszkolnego w zakresie obowiązującego minimum programowego opracowanego przez MEN dla dzieci w wieku 3-5 lat.
 11. W miarę potrzeb Rodziców i możliwości organizacyjnych przedszkola mogą być organizowane zajęcia dodatkowe (np. tańce, nauka języków obcych, dogoterapia, teatrzyki) w całości opłacane przez Rodziców.
 12. Przedszkole prowadzi całodzienne wyżywienie dzieci, które jest opłacane w wysokości 10 zł dziennie.
 13. Czesne za przedszkole należy uiszczać w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry.
 14. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora przedszkola, w szczególności gdy rodzice / prawni opiekunowie:
  1. nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce statutu i obowiązujących w placówce procedur,
  2. nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania obowiązujących w placówce opłat – na zasadach zawartych w statucie i zawartej umowie cywilno-prawnej,
  3. zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka, mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w przedszkolu,
  4. nie zgłosili dyrektorowi lub nauczycielowi prowadzącemu grupę powodu nieobecności dziecka trwającej ponad 14 dni, a także wówczas gdy:
   • nastąpił brak współpracy pomiędzy rodzicami / prawnymi opiekunami, a pracownikami pedagogicznymi przedszkola w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka,
   • dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci,
   • dziecko nagminnie łamie obowiązki wynikające z postanowień niniejszego regulaminu.
 15. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola oraz za zabawki.
 16. Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć u dyrektora przedszkola na piśmie z końcem miesiąca.